Czy jest postępowanie nakazowe?

 

W Polskim prawie wyróżnia się różne rodzaje postepowań sądowych lub bez udziału sądu. Szczegółowo opisuje je kodeks postępowania cywilnego. Samo postępowanie zależy od przedmiotu sporu, zróżnicowanego stanu faktycznego oraz od samej woli stron i ich chęci, by szybko rozwiązać spór.

Szczególne postępowanie w polskim prawie

sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowymSzczególnym rodzajem postępowania jest postępowanie nakazowe. Ten rodzaj postępowania występuje najczęściej w prawie karnym. Bywa jednak, że można się z nim spotkać także w procedurze cywilnej.  Postępowanie to komplikuje się, gdy dłużnik wnosi sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym. Dla wielu z nas otrzymanie nakazu zapłaty momentalnie oraz nieodwołalnie jest wiązana z przegraną i koniecznością niezwłocznej spłaty zaciągniętych przez nas długów. Jednak jako dłużników obowiązują nas także określone prawa podmiotowe, a wśród nich znajduje się bardzo ważne prawo, które nazywa się sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym. Wniesiony przez nas określony sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym zostaje uznany za skuteczny wobec prawa jeśli spełnione będą określone przesłanki oraz spełnione przez nas zostaną warunki, które regulują podstawę jego wniesienia. Samo postępowanie nakazowe zostało opisane w dziale V kodeksu postepowania cywilnego. Najważniejszym faktem dotyczącym tego rodzaju postępowania, jest to, że jest ono przeprowadzane przez sądy rejonowe lub okręgowe, w przypadku, gdy sprawa jest dość ważna a przedmiot sporu to spora suma pieniędzy.

Postępowanie nakazowe to jedno z najczęstszych toczonych przed sądami w Polsce. Prawo do odwołania od decyzji sadu przysługuje każdemu w przeciągu dwóch tygodni od wydania przez sąd określonej decyzji. Prawo to obowiązuje na podstawie zasady praworządności i sprawiedliwości, które traktują każdego jako podmiot prawa.